Algemene Voorwaarden HIIT by Fran

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op (de totstandkoming en uitvoering van) alle overeenkomsten waarbij HIIT BY FRAN partij is en/of door haar diensten worden geleverd.

1.2 Andere eventueel van toepassing zijnde en/of van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 – Inschrijving en aanmelding

2.1. Een overeenkomst komt tot stand door het afsluiten van een abonnement, het aanschaffen van een strippenkaart ofwel het overeenkomen van een afspraak voor Personal Training, en loopt totdat de overeenkomst van rechtswege eindigt ofwel door middel van een schriftelijke opzegging wordt ontbonden. HIIT BY FRAN heeft het recht deze overeenkomst eenzijdig op te zeggen of te ontbinden om welke reden dan ook, zonder dat zij daartoe gehouden is opgave van deze reden te verstrekken.

2.2.  Iedere deelnemer die een overeenkomst op basis van het onbeperkt sporten abonnement of een strippenkaart heeft kan, nadat de overeenkomst is gesloten, zich middels de Personal Training app aanmelden voor een  HIIT Training.

2.3. Personal Training individueel of Personal Training small groups wordt enkel en alleen gegeven op verzoek c.q. op afspraak en alleen indien HIIT BY FRAN zulks schriftelijk bevestigt.

2.4. Op overeenkomsten tussen HIIT BY FRAN en bedrijven, instellingen, instanties, onderneming, etc. zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Dit betekent daar waar deelnemer(s) staat in deze voorwaarden ook dient te worden gelezen de desbetreffende contractant (bedrijf, instelling, instantie, onderneming, etc.).

 

Artikel 3 – Betaling

3.1. Betaling geschiedt uitsluitend per bank en is afhankelijk van het type overeenkomst die is gesloten c.q. tot stand is gekomen tussen de deelnemer en HIIT BY FRAN.

3.2. Indien een deelnemer een onbeperkt sporten abonnement heeft afgesloten, wordt de contributie maandelijks door HIIT BY FRAN via een automatische incasso middels een SEPA-machtiging geïnd. De maandelijkse incasso vindt uiterlijk voor het eind van de maand bij vooruitbetaling plaats. Bij storno danwel uitblijven van tijdige betaling staat het HIIT BY FRAN vrij om deze deelnemer de toegang tot een training te ontzeggen.

3.3. Indien een deelnemer een strippenkaart afneemt, inhoudende een 10-, 15- of 30 strippenkaart, dient het bedrag voor deze strippenkaart te zijn voldaan voordat een deelnemer zich kan inschrijven c.q. aanmelden voor een HIIT training. Indien een deelnemer onverhoopt zijn of haar strippenkaart niet kan volmaken c.q. afmaken, worden geen gelden gerestitueerd.

3.4. Indien een deelnemer sport bij HIIT BY FRAN middels personal training, ofwel individueel ofwel in small groups, wordt deze training en/of trainingen iedere maand gefactureerd. Het op de factuur vermelde bedrag dient uiterlijk 14 dagen na verzending van de factuur te zijn bijgeschreven c.q. overgemaakt op het rekeningnummer vermeld op de factuur. Bij niet tijdige betaling ofwel uitblijving van betaling staat het HIIT BY FRAN vrij om incassomaatregelen te treffen, welke voorts kunnen worden verhaald op de desbetreffende deelnemer.

3.5. Voor alle overeenkomsten geldt dat voor feestdagen geen gelden worden gerestitueerd. Hetzelfde geldt indien, om welke reden dan ook, buiten de macht van HIIT BY FRAN, en omstandigheden en/of situaties haar derhalve niet verwijtbaar zijn, een training niet kan plaatsvinden.

3.6. HIIT BY FRAN houdt zich het uitdrukkelijke recht voor om de gelden voor onbeperkt sporten abonnement ofwel de gelden voor een personal training tussentijds te verhogen. De prijs voor een strippenkaart kan enkel en alleen voor het aangaan van de overeenkomst worden verhoogd.

3.7. Afwezigheid van een deelnemer, door welke oorzaak dan ook, ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde (abonnements)gelden en schept voor haar niet het recht op (enige) vermindering van het (abonnements)geld.

3.8. Eventuele (incasso)kosten ter incassering van de betaling van het lidmaatschap worden op de deelnemer verhaald. Deze incassokosten bedragen minimaal € 50,– en naast deze kosten kan ook door HIIT BY FRAN aanspraak worden gemaakt op de wettelijke rente.

 

Artikel 4 – Uitschrijving

4.1. Het onbeperkt sporten abonnement en de strippenkaart zijn niet overdraagbaar. 

4.2. De overeenkomst tussen HIIT BY FRAN en een deelnemer op basis van een strippenkaart wordt van rechtswege beëindigd nadat de deelnemer heeft deelgenomen aan zijn laatste training op basis van vorenbedoelde strippenkaart en zijn laatste strip heeft gebruikt.

4.3. Een onbeperkt sporten abonnement kan maandelijks worden opgezegd tegen het einde van de maand, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden, welke kan worden verzonden aan francis@hiitbyfran.nl.

4.4. Personal Training individueel of Personal Training small groups kan eveneens maandelijks worden opgezegd, met een opzegtermijn van één maand. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden, welke kan worden verzonden aan francis@hiitbyfran.nl.

 

Artikel 5 – Training

5.1. Iedere training, ongeacht welke overeenkomst er tot stand is gekomen tussen de deelnemer en HIIT BY FRAN, vindt buiten plaats.

5.2. De HIIT Trainingen worden gegeven volgens het rooster zoals opgenomen in de app. Deelnemers kunnen zich maximaal één uur voor een training aanmelden en acht uren voor een reeds opgegeven training afmelden. Indien een deelnemer die op basis van een strippenkaart zich te laat afmeldt voor een training, verliest deze deelnemer zijn zogeheten strip.

5.3. HIIT Trainingen gaan enkel en alleen door bij voldoende aanmeldingen, inhoudende dat er minimaal 5 deelnemers zich hebben aangemeld voor een training. Bij onvoldoende aanmeldingen worden deelnemers die zich reeds hebben aangemeld door HIIT BY FRAN op de hoogte gesteld van het niet doorgaan van de training. HIIT BY FRAN spant zich in om deelnemers tijdig hierover te berichten.

5.4. Bij extreem weer, zoals sneeuw en/of temperatuur boven de 30 graden, gaat een HIIT training niet door in verband met de veiligheid. Dit uitsluitend ter vrije beoordeling van HIIT BY FRAN. Deelnemers die zich reeds voor een training hadden aangemeld welke komt te vervallen door ofwel te weinig aanmeldingen, ofwel extreem weer c.q. overmacht, behouden hun recht op een HIIT training.

5.5. Personal Training individueel ofwel small groups dienen uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd bij verhindering en/of ziekte. Indien een deelnemer te laat is met afmelding en/of niet afmeldt en vervolgens niet verschijnt, zal de training aan de deelnemer worden gefactureerd en is de deelnemer verplicht deze te voldoen. De gemiste training kan niet worden ingehaald en/of kan niet worden verzet.

5.6. HIIT BY FRAN behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om gedurende de zomervakantie twee aaneengesloten weken geen trainingen te geven in verband met vakantie alsmede één week tijdens de feestdagen. Dit leidt niet tot restitutie van enige abonnementsgelden.

 

Artikel 6 – Eigen risico en aansprakelijkheid

6.1. Een deelnemer sport c.q. traint altijd op eigen risico. Deelnemers realiseren zich dat de activiteiten buiten plaatsvinden op soms ongeëffende terreinen en dat dit risico’s met zich meebrengt. Iedere deelnemer dient zelf te zijn verzekerd voor eventuele ongevallen en/of andere zaaks- en/of gevolgschade. Minderjarige deelnemers, 14 tot en met 18 jaar, dienen middels hun wettelijk vertegenwoordiger verzekerd te zijn.

6.2. HIIT BY FRAN of haar werknemers, alsmede door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen of schade voortvloeiende uit en/of ten tijde van een training, noch lichamelijk letsel, noch verlies, diefstal en/of schade aan eigendommen. De deelnemer vrijwaart HIIT BY FRAN voor aanspraken van derden ten deze.

6.3. HIIT BY FRAN aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor verlies en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen, zowel direct als indirect, van leden of derden.

6.4. Mocht HIIT BY FRAN om welke redenen dan ook wel aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is deze schade beperkt tot het bedrag (abonnementsgelden) dat de desbetreffende contractant het afgelopen jaar betaald heeft.

 

Artikel 7 – Geschillen en toepasselijk recht

7.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

7.2. Eventuele geschillen voortvloeiend of verbandhoudende met overeenkomsten tussen HIIT BY FRAN en een deelnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van HIIT BY FRAN.